Ligularia Othello
Ligularia Othello

watercolor
37 x 36"
2008

Birds, Birds
Birds, Birds

watercolor
35 x 38”
2008

Reflection of Gladioli
Reflection of Gladioli

watercolor
29¾ x 45”
1999

Staked Peonies
Staked Peonies

watercolor
36 x 22”
1999

Lyre I
Lyre I

watercolor
10 x 14”
1995

Ligularia Othello
Birds, Birds
Reflection of Gladioli
Staked Peonies
Lyre I
Ligularia Othello

watercolor
37 x 36"
2008

Birds, Birds

watercolor
35 x 38”
2008

Reflection of Gladioli

watercolor
29¾ x 45”
1999

Staked Peonies

watercolor
36 x 22”
1999

Lyre I

watercolor
10 x 14”
1995

show thumbnails